Zväz slovenských filatelistov - KF 54-01 Košice

Dátum poslednej aktualizácie: 12. 04. 2023

 

Ročný členský príspevok:

17,25 € pre dospelého člena v produktívnom veku,

 8,50 € pre dôchodcu,

 1 € pre mladého filatelistu.

Prihláška vo formáte PDF

Prihláška vo formáte DOC

 

Klubové informácie

 

Klubové informácie 1/2019 Klubové informácie 2/2019 Klubové informácie 3/2019 Klubové informácie 4/2019
Klubové informácie 1/2020 Klubové informácie 2/2020 Klubové informácie 3/2020 Klubové informácie 4/2020
Klubové informácie 1/2021 Klubové informácie 2/2021 Klubové informácie 3/2021 Klubové informácie 4/2021
Klubové informácie 1/2022 Klubové informácie 2/2022 Klubové informácie 3/2022 Klubové informácie 4/2022
Klubové informácie 1/2023      

 

Zápisnica

z výročnej členskej schôdze KF 54 – 01 Košice

konanej 17.2.2019 o 10.00 hod v budove Kultúrno-spoločenského centra

na Jedlíkovej ul. 7 v Košiciach

 

Program Výročnej členskej schôdze:

         1. Otvorenie a privítanie

         2. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie

         3. Správa o činnosti KF za volebné obdobie 2015 až 2018

         4. Správa o hospodárení KF za volebné obdobie 2015 až 2018

         5. Správa Revíznej komisie KF

         6. Návrh na predsedu KF a členov výboru KF

         7. Návrh na predsedu ZKF a členov výboru ZKF

         8. Návrh na predsedu ZSF a členov Rady ZSF

         9. Návrh na delegáta 2. Snemu ZKF

       10. Návrh na delegáta 2. Snemu ZSF

       11.. Návrh na zmenu Stanov ZSF

       12. Návrh plánu práce KF na rok 2019

       13. Diskusia

       14. Správa mandátovej komisie

       15. Voľby

       16. Prestávka

       17. Správa volebnej komisie

      18. Návrh návrhovej komisie na uznesenie

      19. Ukončenie

 

1.     Otvorenie

Otvorenie a privítanie členov KF 54-01 na výročnej členskej schôdzi vykonal predseda klubu filatelistov pán PhDr. Tichomír Kotek

 

2.  Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie

Navrhnutá bola jedna spoločná komisia ktorá bola jednohlasne účastníkmi schôdze schválená v tomto zložení:

    Peter Háber – predseda

    Ing. Štefan Demčák – člen

    Viliam Gaál - člen

 

3. Správa o činnosti KF 54-01 Košice za roky 2015 - 2018

Správu o činnosti KF 54–01 Košice za roky 2015-2019 predniesol tajomník KF 54-01 Ing. Ján Marenčík. Podrobne vyhodnotil činnosť KF za dané obdobie, zapojenie členov klubu v iných filatelistických organizáciách, predovšetkým vyzdvihol z členskej základne aktivitu troch vystavovateľov, aktivitu členov v publikačnej činnosti a tiež aktivitu skupinu zberateľov perfinov, ktorá pri KF 54-01 vyvíja činnosť na celoslovenskej úrovni.  Vyhodnotil aktívnu a úspešnú spoluprácu s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie Košice, so Slovenským technickým múzeom v Košiciach, Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach, Olympijským klubom Košice, Maratónskym klubom Košice a Spolkom košických filatelistov. Taktiež spoluprácu so Slovenskou filatelistickou akadémiou.  

Správu o činnosti dostal každý člen klubu vopred mailom, prípadne poštou.

 4. Správa o hospodárení klubu za roky 2015 až 2018

Správu o hospodárení v KF 54-01 za sledované obdobie predniesol hospodár klubu Ing. Peter Lehocký. Klub v súčasnosti disponuje iba s obmedzenými finančnými prostriedkami. Aktivity klubu sú kryté predovšetkým z dotácií na jednotlivé akcie, ktoré klub usporiadal.

5. Správa revíznej komisie

Revízna komisia vykonala kontrolu hospodárenia KF 54-01 za uvedené obdobie, skontrolovala účty a konštatovala správne hospodárenie s klubovými prostriedkami.

 6. Návrh na predsedu, členov výboru

Členská schôdza navrhla nový 7 členný výbor + revízor na nasledujúce funkčné obdobie v tomto zložení:

            PhDr. Tichomír Kotek – predseda

            Ing. Miroslav Gerec – podpredseda

            Ing. Ján Marenčík – tajomník

            Ing. Peter Lehocký – hospodár

            MVDr. Zuzana Kostecká, PhD. - člen

            Viliam Gaál – člen

            Peter Háber - člen

            Teodor Magda - revizor  

7. Návrh na predsedu a členov výboru ZKF VsR:

      Ing. Zdeno Baliga, predseda

      PhDr. Tichomír Kotek, Ing. Ján Marenčík, – členovia

      Ing. Peter Lehocký - revízor

8.  Návrh na predsedu ZSF a členov Rady ZSF:

    Predseda: RNDr. Pavol Lazar

    Členovia: Ing. Zdeno Baliga, Rastislav Ovšonka

9.  Návrh na delegáta na 2. Snem ZKF VsR  – PhDr. Kotek, Ing. Marenčík, Ing. Lehocký

10.  Návrh na delegáta na 2. Snem ZSF - Ing. Marenčík, PhDr. Kotek

 11. Návrh na zmenu stanov ZSF

Návrh na doplnenie revidovaných stanov zaslaných na náš klub filatelistov Dr. Lazarom 14.2.2019 spracoval za náš klub PhDr. Tichomír Kotek

1. Zosúladiť znenie úvodnej vety preambuly s bodom 1, časť II., čl. 2.

Vynechať v texte: „ ..... ako aj filatelistov iných štátov pôsobiacich na území

Slovenskej republiky., a doplniť „ starších ako 18 rokov“.

Po úprave by text prvej vety preambuly znel: „ ..... ako aj filatelistov iných štátov

starších ako 18 rokov.“

2. Vychádzajúc z bodu 4, časť I., čl. 1 o poskytovaní odbornej konzultačnej činnosti

a poskytovaní ďalších služieb, špecifikovať túto činnosť vo vzťahu k pozostalým po zosnulom

členovi klubu. Preto navrhujeme do časti III., čl. 4 pridať ďalší bod v znení:

(X). V prípade úmrtia člena klubu, tento ponúkne pozostalým možnosť odborne

ohodnotiť filatelistickú pozostalosť. Akceptovaním ponuky, vybraní členovia v počte 2 –

3 realizujú jej ohodnotenie a v prípade záujmu informujú o možnostiach ďalšieho

nakladania s filatelistickou pozostalosťou.

3. Nadväzujúc na možnosti získať prostriedky na činnosť klubu navrhujeme do uvedeného

článku 4 doplniť o bod:

(X). KF môže realizovať klubové aukcie filatelistického materiálu. Výnos z akcie súčasťou

príjmu klubu a spôsob použitia je určený stanovami.

(Je na zváženie, či takúto špecifikáciu je potrebné zahrnúť do stanov, ak táto možnosť

implicitne vyplýva z čl. 4, bodu 3 o zabezpečení podmienok pre činnosť KF.)

 12. Návrh plánu práce KF na rok 2019

Návrh predniesol Ing. Marenčík, poukázal na jednotlivé plánované akcie v roku 2019 a ich náročnosť na organizačné a finančné zabezpečenie. Plán činnosti bol prítomnými členmi jednohlasne odsúhlasený. Predpokladáme, že všetky plánované akcie sa pri finančnom zabezpečení v plánovaných termínoch uskutočnia.

 13. Diskusia

V diskusii k predneseným správam vystúpili 8 diskutujúci

-        Ing. Miroslav Gerec navrhol obnovenie konania odborných prednášok ako sa konali v minulosti, problémy by mohli byť so zabezpečovaním vhodnej miestnosti. Navrhol, aby sa konali prednášky na vopred dohodnuté témy 4 až 5x do roka. Verí, že by sa našlo dosť prednášajúcich jak z radov košických filatelistov, alebo i z iných klubov filatelistov. Navrhol, či by nebolo možné na tieto prednášky využiť miestnosť na Pošte Košice 1. To by však bolo treba dohodnúť s pánom Zajacom, zástupcom vedúceho Pošty Košice 1.

-        MVDr. Zuzana Kostecká PhD. – podporila obnovenie odborných prednášok, preverí možnosť, či by sa nenašla vhodná miestnosť na UVLF v Košiciach. Podporila myšlienku vydania publikácie o histórii košickej filatelie, ponúkla výstavné katalógy a fotografie, predovšetkým spojené s mládežníckou filateliou.

-        Ing. Ladislav Göőz ako bývalý predseda KF 54-30 pripraví do uvažovanej publikácie o histórii košickej filatelie spracovanie všetkých aktivít, ktoré KF 54-30 počas svojej existencie vykonal.

-        Dr. Kotek – reagoval na predložené zmeny stanov ZSF, ktoré by sa mali prerokovať a odsúhlasiť na 2. Sneme ZSF v septembri 2019 v Trenčíne. V návrhu zmien Stanov je najväčšia zmena v tom, že by sa mali zrušiť ZKF v jednotlivých regiónoch, vzťah jednotlivých klubov filatelistov by bol priamo na Zväz.

-        Ing. Marenčík – oznámil, že zborník „Košice vo filatelii“ zrejme už nebude dlho existovať, predpokladáme, že tohtoročné číslo bude celé venované histórii košickej filatelie. V prípade, že by sa zdržalo získavanie potrebných historických materiálov, bude v roku 2019 vydané obdobné číslo ako doposiaľ a číslo o histórii košickej filatelie vyjde až v roku 2020, čo bude prakticky výročie 100 rokov organizovanej filatelie v Košiciach. Zároveň vyzval členov klubu, aby ponúkli svoje fotografie a materiály z rôznych filatelistických akcií ktoré sa konali v Košiciach.

       Diskusiu ukončil predseda klubu Dr. Kotek  s poďakovaním za návrhy a pripomienky všetkým diskutujúcim a konštatoval, že výbor KF na svojom zasadnutí všetky diskusné príspevky zhodnotí a premietne do plánu činnosti na nastávajúce obdobie.

 14. Správa mandátovej komisie

Podľa prezenčnej listiny sa na VČS zúčastnilo 14 členov. Pri počte členov 22, je účasť 64%. Schôdza tým bola uznášania schopná. 

15. Voľby

Voľby neboli tajné, všetkých členov výboru KF 54-01 Košice a navrhované účasti na snemoch, body 6 až 10 tejto správy prítomní členovia klubu jednohlasne schválili.

  17. Návrh na uznesenie

Pripravený návrh na uznesene prečítal predseda návrhovej komisie Peter Háber. Doplnenia z pléna boli akceptované a po prečítaní definitívneho znenia hlasovaním bolo Uznesenie schválené. 

  18. Ukončenie a záver

Na záver predseda klubu prítomným poďakoval za účasť a aktívny prístup pri rokovaní a zagratuloval členom nového výboru ku zvoleniu.

   

     Ing. Ján Marenčík                                                                  PhDr. Tichomír Kotek

     tajomník KF 54-01                                                                    predseda KF 54-01                        

Správa Návrhovej komisie z výročnej členskej schôdze

Klubu filatelistov 54 – 01 v Košiciach

dňa    17. februára 2019

 

U Z N E S E N I A

 

Výročná členská schôdza:

A/    S c h v a ľ u j e    

        1. Správu o činnosti Klubu filatelistov 54 – 01 v Košiciach za roky 2015 - 2018

        2. Správu o hospodárení Klubu filatelistov 54 – 01 v Košiciach za rok 2015 - 2018

        4. Plán práce a aktivít KF 54-01 na rok 2019

B/   B e r i e   n a   v e d o m i e

         1. Správu kontrolnej a revíznej komisie KF 54 – 01 Košice

         2. Stanoviská, podnety a námety, ktoré odzneli na výročnej členskej schôdzi.

C/   U k l a d á

         1. Na najbližšom zasadnutí výboru Klubu filatelistov 54 – 01 Košice prerokovať

             všetky diskusné príspevky, návrhy a odporúčania z dnešnej výročnej členskej

             schôdze a zapracovať ich do Plánu činnosti na rok 2019

                                                                               Termín:          1. marec 2019

                                                                              Zodpovedný:    predseda klubu

 

         2. Zaslať zápisnicu z VČS KF 54-01, správu o činnosti za obdobie 2015 – 2018,

            Uznesenie a plán činnosti na rok 2019 na adresy ZSF a ZKF VsR

                                                                                Termín:          15. marec 2019 

                                                                               Zodpovedný:    tajomník klubu

 

         3. Pripomienky k stanovám ZSF zaslať RNDr. P. Lazarovi

                                                                                 Termín:         18. február 2019

                                                                                Zodpovedný:   predseda klubu

 

         4. Oboznámiť členov KF s novými poznatkami rôznych odvetví filatelie formou

             prezentácie materiálov, prednášok a pod. Na realizáciu týchto aktivít zabezpečiť

             priestorové podmienky.

                                                                                Termín:            priebežne                                                                              

                                                                               Zodpovedný:      výbor KF

 

         3. a) Členská schôdza zvolila nový 7 členný výbor na ďalšie funkčné obdobie

             v zložení:

            PhDr. Tichomír Kotek – predseda

            Ing. Miroslav Gerec – podpredseda

            Ing. Ján Marenčík – tajomník

            Ing. Peter Lehocký – hospodár

            MVDr. Zuzana Kostecká, PhD. - člen

            Viliam Gaál – člen

            Peter Háber - člen

            Teodor Magda - revizor  

 

- návrh na predsedu, členov výboru a revíznej komisie ZKF VsR ZSF:

      Ing. Zdeno Baliga, predseda

      PhDr. Tichomír Kotek, Ing. Ján Marenčík členovia

      Ing. Peter Lehocký – revízor

 

- návrh na predsedu, členov Rady a revíznej komisie ZSF:

    Predseda: RNDr. Pavol Lazar

    Členovia: Ing. Zdeno Baliga, Rastislav Ovšonka

- návrh na delegáta na 2. Snem ZKF VsR ZSF –  PhDr. Tichomír Kotek,  

                                                                         Ing. Marenčík, Ing. Lehocký

- návrh na delegáta na 2. Snem ZSF Ing. Marenčík, PhDr. Kotek

  

V Košiciach dňa  17.2.2019

 

Návrhová komisia v zložení:     Peter Háber                        - predseda

                                              Ing. Štefan Demčák            - člen

 

Návrhy k niektorým bodom rokovania VČS 2019

ktorá sa koná 17.2.2019 v 10,00 hod. počas burzy na Jedlíkovej ul. v Košiciach

V snahe urýchliť priebeh schôdze, predkladáme niektoré materiály už čiastočne predpripravené, nakoľko schôdzu organizujeme počas zberateľskej burzy na Jedlíkovej na 1. poschodí v kinosále.

Program Výročnej členskej schôdze:

1. Otvorenie a privítanie – predseda KF 54-01 /Dr. Kotek/

2. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie – členovia Háber, Gerec, Gaál

3. Správa o činnosti KF za volebné obdobie 2015 až 2018 – je zaslaná spolu s pozvánkou, pripomienky a doplnky k správe si treba pripraviť vopred

4. Správa o hospodárení KF za volebné obdobie 2015 až 2018 – stav pokladne za jednotlivé roky bude prednesený na schôdzi

5. Správa Revíznej komisie KF – bude prednesená na schôdzi

6. Návrh na predsedu KF a členov výboru KF  - návrh pripravil súčasný výbor KF 54-01, v prípade pripomienok treba si pripraviť návrh na doplnenie výboru     

       Predseda – Kotek

       Podpredseda – Gerec

       Tajomník   - Marenčík

       Hospodár – Lehocký

       Členovia – Gaál, Háber, Kostecká?   

7. Návrh na predsedu ZKF a členov výboru ZKF – predseda – Baliga  /navrhuje doterajší výbor KF 54-01/

                                                                           Členovia – Marenčík, Kotek, Lehocký

8. Návrh na predsedu ZSF a členov Rady ZSF -  predseda – RNDr. Pavol Lazar  /návrh KF 54-01/

                                                                Členovia – Baliga, Ovšonka

9. Návrh na delegáta 2. Snemu ZKF VsR – Marenčík, Kotek, Lehocký

10. Návrh na delegáta 2. Snemu ZSF – Marenčík, Kotek

11. Návrh na zmenu Stanov ZSF – Stanovy ZSF sa nájdu na internete na Stránke ZSF, v časti Základné dokumenty. V prípade návrhov na zmeny, treba si pripraviť vopred v písomnej forme.

12. Návrh plánu práce KF na rok 2019 – je zaslaný spolu s pozvánku

13. Diskusia  

14. Správa mandátovej komisie  

15. Voľby – zápis z priebehu VČS a z volieb

16. Prestávka – nebude

17. Správa volebnej komisie – bude zápis

18. Návrh návrhovej komisie na uznesenie

19. Ukončenie

  

Predkladá: Výbor KF 54-01 Košice, 10.2.2019

Správa o činnosti KF 54-01 Košice za roky 2015- 2018 - aktualizované

        Výbor klubu filatelistov 54-01 sa stretával v hodnotenom období podľa plánu výborových schôdzí, prípadne  podľa aktuálnej potreby.  Výbor sa stretával počas výmenných schôdzok v budove ŽSR na Hlavnej železničnej stanici v Košiciach.   Na výborových schôdzach bola pozornosť venovaná klubovému životu a hlavne organizačným prípravám na plánované akcie a podujatia v jednotlivých rokoch minulého funkčného obdobia. K 31.12.2018 mal KF 54-01  25 platiacich členov, avšak rok 2019 začíname s 22 platiacimi členmi. Úbytok členov je spôsobený odhlásením troch členov z rôznych dôvodov.

Výbor KF 54-01 Košice pracoval v rokoch 2015 až 2018 v tomto zložení:

PhDr. Tichomír Kotek – predseda klubu

Prof. MVDr. Imrich Maraček, DrSc. – podpredseda klubu

Ing. Ján Marenčík – tajomník klubu

Ing. Peter Lehocký – hospodár klubu

Gaál Viliam – člen výboru

 

Zapojenie členov klubu do funkcií v rozličných filatelistických organizáciách

Združenie klubov filatelistov Východoslovenského regiónu Košice

Ing. Ján Marenčík – člen výboru ZKF VsR

Ing. Peter Lehocký – revízor ZKF VsR

Zväz slovenských filatelistov Bratislava

Ing. Miroslav Gerec – predseda Komisie slovenskej známky ZSF

Slovenská filatelistická akadémia Košice

Ing. Ján Marenčík - podpredseda

Hubert Dobál – tajomník

PhDr. Tichomír Kotek – revízor

Spolok sv. Gabriela

Hubert Dobál – predseda

Spolok košických filatelistov

Hubert Dobál – predseda

Ing. Peter Lehocký - tajomník

    Z aktivít klubu filatelistov 54-01 v hodnotenom období uvádzame:

Výstavná činnosť:

V roku 2015 až 2018 sme mali 3 aktívnych vystavovateľov.

       Členom nášho klubu je jeden  z najlepších vystavovateľov na Slovensku a to MUDr. Juraj Pálka, ktorý sa v sledovanom období zúčastnil svojimi exponátmi niekoľkých významných filatelistických výstav.

       Exponát „Uhorsko – predznámkové obdobie“ získal ohodnotenie na veľkú zlatú medailu na dvoch výstavách – LONDON  2015 (FEP)Singapore 2015 (FIP). To je doteraz najväčší úspech Slovenskej filatelie v oblasti výstavníckej činnosti, pretože doteraz žiadnemu slovenskému vystavovateľovi neboli udelené na svetových výstavách (FIP) tri veľké zlaté medaily.

         V roku 2016 s exponátom „Provizórne listové zásielky na Slovensku 1945-1946“ na 2. Česko-slovenskej výstave v Žďári nad Sázavou získal zlatú medailu.

          V r. 2014 vystavoval po prvýkrát v kategórii filatelistickej literatúry s publikáciou „Doteraz neznáme predznámkové poštové pečiatky Uhorska“ na filatelistickej výstave s medzinárodnou účasťou 2. a 3. stupňa GALANTA 2014“, kde získal veľkú striebornú medailu.  Ešte väčší úspech získal exponát na FIP výstave ISRAEL 2018, kde mu bola udelená tiež veľká strieborná medaila.

         Na svetovej výstave PRAGA 2018 bol exponát „Uhorsko – predznámkové obdobie“ pozvaný do Čestného dvora FIP ako jediný celý exponát. Tento exponát bol tiež vystavený spolu s exponátom „Provizórne listové zásielky na Slovensku 1945-1946“ na výstave SALON 2018 Bratislava pri príležitosti 100 rokov Československa.

Druhým našim vystavovateľom v hodnotenom období bol Ing. Miroslav Gerec, ktorý svojim exponátom „Poštový listok Bratislava 4 Sk“ sa zúčastnil viacero propagačných výstav. Na výstave k výročiu 100 rokov československej poštovej známky „SALON 2018 Bratislava“ vystavoval exponát „Slovenská pošta 1993“.

Tretím našim vystavovateľom v hodnotenom období bol Hubert Dobál, ktorý na výstave Poprad 2018 vystavoval svoj exponát  Belgicko : Leopold III.

           Ďalším našim skúseným a úspešným vystavovateľom bol Dušan Evinic, ktorý naposledy vystavoval na výstave Galafila 2014, Galanta. Dňa 15. júna 2015 po dlhej a ťažkej chorobe navždy odišiel z radov košických filatelistov.

     Publikačná a propagačná činnosť:

Už tradične KF 54-01 pripravoval  každoročne zborník „Košice vo filatelii“ v ktorom členovia klubu uverejňujú rad zaujímavých článkov, tento zborník je kladne prijímaný slovenskými filatelistami a tak značná časť nákladu sa posiela každoročne čitateľom na Slovensku. V sledovanom období sme vydali nasledovné čísla:

Košice vo filatelii č. 26 – 72 strán, náklad 150 kusov

Košice vo filatelii č. 27 – 72 strán, náklad 150 kusov

Košice vo filatelii č. 28 – 40 strán, náklad 150 kusov

Košice vo filatelii č. 29 – 72 strán, náklad 140 kusov

Všetky zborníky boli vydané s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.

         Zberatelia perfinov na Slovensku pracujú pod patronátom KF 54-01 už viac ako 20 rokov, vydávajú svojho spravodajcu Perfiny spolu s priateľmi z Českej republiky. Ročne členovia nášho klubu Dr. Tichomír Kotek,  Ing. Ján Marenčík a Peter Háber pripravujú dve čísla tohto periodika, kde na 48 stránkach informujú zberateľov perfinov o nových objavov v tejto oblasti a približujú činnosť jednotlivých firiem na Slovensku, ktoré v minulosti na svojej korešpondencii používali „dierkované“ známky. Zberatelia perfinov z KF 54-01 udržujú úzke kontakty so zberateľmi podobného zamerania z Českej republiky a Maďarska.    

       Predsedom Komisie slovenskej poštovej známky ZSF je člen nášho klubu Ing. Miroslav Gerec, ktorý je v súčasnosti najaktívnejším filatelistom, ktorý sa zaoberá štúdiom nových slovenských známok. Svoje poznatky si nenecháva pre seba, ale publikuje všetky nové informácie na filatelistických internetových stránkach a v rôznych filatelistických periodikách.  Je spoluautorom najnovšieho Katalógu poštových známok Slovensko 1993 – 2017.  

- 2 -

         V propagačnej činnosti v sledovanom období člen nášho klubu Viliam Gaál zabezpečil rôzne neoficiálne prítlače na poštové lístky a obálky a pamätné listy k rôznym športovým, kultúrnym a filatelistickým podujatím vrátane filatelistických výstav. Taktiež je autorom niekoľkých poštových príležitostných pečiatok, nielen k filatelistickým podujatiam. Graficky pripravuje všetky výstavné katalógy výstav a zborníky ktoré klub vydáva.

Výstavy a semináre

Klub filatelistov 54-01 v období rokov 2015 až 2018 usporiadal a zorganizoval nasledovné podujatia:

     „Propagačná filatelistická výstava pri príležitosti Dňa mesta Košice 2015“ - akcia sa konala v dňoch 4. mája až 12. mája 2015 v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Používala sa príležitostná poštová pečiatka k výstave a výstavný kašet.

     Seminár a propagačná filatelistická výstavka ku Dňu mesta Košice 2016 pri príležitosti „Košice európske mesto športu 2016“ - akcia sa konala 5. mája 2016 v Športovom gymnáziu Košice, Trieda SNP 104. Seminár sa konal v prednáškovej sále Športového gymnázia  5. mája 2016 od 14,30 hod.,  používala sa príležitostná poštová pečiatka k výstave a výstavný kašet, k výstave bol vydaný zborník prednášok. V rámci seminára odzneli podľa programu tri odborné prednášky. Po odborných prednáškach si účastníci seminára pozreli Sieň športových tradícií a olympionizmu, ktorá je umiestnená v priestoroch ŠG.   

      Propagačná výstava  100 rokov Československa v poštovej známke“ – výstavu usporiadalo vo svojich priestoroch Slovenské technické múzeum v Košiciach, klub filatelistov 54-01 Košice,  Český spolok v Košiciach a České centrum v Bratislave. Texty a ostatné materiály za náš klub pripravoval Dr. Tichomír Kotek, predseda klubu a Ing. Ján Marenčík, tajomník. Úpravu pripravených materiálov v STM vykonala Ing. Jana Ďuricová Žakarovská a Mgr. Ján Melich. Výstava bola slávnostne zahájená 25. októbra 2018 za účasti približne 100 návštevníkov a za účasti médií.

 

      Už tradične sme každým rokom usporiadali „Regionálne oslavy dňa poštovej známky a filatelie“ v priestoroch STM v Košiciach, ktoré nám vychádza pri organizovaní podujatí v ústrety. Podujatie sa každoročne koná v decembri a pri tejto príležitosti sa vydáva zborník Košice vo filatelii, prípadne je k podujatiu vydaná príležitostná poštová pečiatka.

Spolupráca s partnerskými organizáciami

      Už 40 ročná spolupráca s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie Košice, pokračovala i v rokoch 2015 až 2018. V hodnotených rokoch v rámci spolupráce s UVLF v Košiciach sa angažovali prof. MVDr. Imrich Maraček, DrSc. a doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD. z členov nášho klubu.

       Naďalej sa rozvíjala spolupráca s Olympijským klubom Košice, s ktorým často spolupracujeme pri príprave propagačných filatelistických výstav so športovou tematikou.   Aktívne s nami spolupracuje MUDr. Marián Kafka.

     Tradičná je spolupráca s Maratónskym klubom Košice. Každoročne klub filatelistov vydal v rámci propagácie MMM poštový lístok s prítlačou, obálku s prítlačou a pamätný list a člen nášho klubu pán Viliam Gaál navrhol príležitostnú poštovú pečiatku.

       Spolupráca so Štátnou vedeckou knižnicou sa realizovala i v sledovanom období. Aktívne s naším klubom spolupracuje Mgr. Daniela Slezáková.

- 3 -

        Dlhoročne spolupracujeme so Slovenským technickým múzeom, kde v jeho priestoroch každoročne organizuje podujatie ku „Dňu poštovej známky a filatelie“, taktiež niektoré filatelistické výstavy a semináre. Dlhoročne nás podporuje generálny riaditeľ technického múzea Ing. Eugen Labanič, veľmi dobrá je spolupráca je s Mgr. Jánom Melichom, námestníkom GR.

 

      Dlhoročná je spolupráce s Klubom košických filatelistov, ktorý organizuje každú nedeľu klubové filatelistické schôdzky, na ktorých sa zúčastňujeme. Aj pre našich členov Spolok zabezpečuje novinky slovenských poštových známok, výbery známok a taktiež zapožičiavanie filatelistických katalógov.

 

    Členská základňa

     Počty členov v jednotlivých rokoch v sledovanom období boli pomerne stabilné.

Počty členov za roky 2015 až 2018 boli nasledovné:

2015 – 29 členov

2016 – 29 členov

2017 – 25 členov

2018 – 25 členov

       

 

                         Ing. Ján Marenčík                                                         PhDr. Tichomír Kotek

                         tajomník KF 54-01                                                           predseda KF 54-01

Klub filatelistov 54-01 v Košiciach

 

 Plán práce Klubu filatelistov 54-01 Košice na rok 2019 - aktualizované

   

1.     Vydať v spolupráci s partnerskými organizáciami klubu ako každoročne zborník

„Košice vo filatelii č. 30“. Termín vydania k 20.11.2019. Predpokladáme  s podporou

ZSF dotáciu 400 € od Ministerstva dopravy a  výstavby SR

2.     Zorganizovať v decembri „Regionálne oslavy Dňa poštovej známky a filatelie 2019“ v priestoroch STM v Košiciach. Predpokladáme na zorganizovanie podujatia dotáciu 200 € od Ministerstva dopravy a výstavby v rámci Národného programu aktívneho starnutia

3.     Výročnú členskú schôdzu zorganizovať podľa programu do konca marca 2019.

4.     Zorganizovať 5 odborných filatelistických prednášok pre filatelistov z Košíc a okolia

5.     Zúčastňovať sa súťažných filatelistických výstav

6.     Prispievať do odborných filatelistických periodík vrátane zahraničných

7.     Spolupracovať s partnerskými organizáciami klubu v Košiciach, Slovenskou filatelistickou akadémiou Košice a Spolkom košických filatelistov

8.     Rozšíriť členskú základňu klubu o nových členov

9.     Získavať sponzorov na finančné a materiálne zabezpečenie činnosti klubu

 

  

Košice, 17. 2. 2019

Výbor KF 54-01 Košice

 

Návrat hore