Zväz slovenských filatelistov - KF 54-01 Košice

Dátum poslednej aktualizácie: 10. 02. 2019

 

Ročný členský príspevok:

17,25 € pre dospelého člena v produktívnom veku,

 8,50 € pre dôchodcu,

 1 € pre mladého filatelistu.

Prihláška vo formáte PDF

Prihláška vo formáte DOC

 

Pozvánka

na Výročnú členskú schôdzu KF 54 – 01  ktorá sa bude konať

v nedeľu 17. 2. 2019 od 10.00 hod. na Jedlíkovej ul. Košice, 1. poschodie, kinosála

  Program Výročnej členskej schôdze:

         1. Otvorenie a privítanie

         2. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie

         3. Správa o činnosti KF za volebné obdobie 2015 až 2018

         4. Správa o hospodárení KF za volebné obdobie 2015 až 2018

         5. Správa Revíznej komisie KF

         6. Návrh na predsedu KF a členov výboru KF

         7. Návrh na predsedu ZKF a členov výboru ZKF

         8. Návrh na predsedu ZSF a členov Rady ZSF

         9. Návrh na delegáta 2. Snemu ZKF

       10. Návrh na delegáta 2. Snemu ZSF

       11. Návrh na zmenu Stanov ZSF

       12. Návrh plánu práce KF na rok 2019

       13. Diskusia

       14. Správa mandátovej komisie

       15. Voľby

       16. Prestávka

       17. Správa volebnej komisie

       18. Návrh návrhovej komisie na uznesenie

       19. Ukončenie

  

Vaša účasť na VČS s ohľadom na program schôdze je potrebná. Na schôdzi bude možné, kto tak doposiaľ neurobil, uhradiť členský príspevok za rok 2019.

  

                                                                  Výbor KF 54 – 01 Košice

Návrhy k niektorým bodom rokovania VČS 2019

ktorá sa koná 17.2.2019 v 10,00 hod. počas burzy na Jedlíkovej ul. v Košiciach

V snahe urýchliť priebeh schôdze, predkladáme niektoré materiály už čiastočne predpripravené, nakoľko schôdzu organizujeme počas zberateľskej burzy na Jedlíkovej na 1. poschodí v kinosále.

Program Výročnej členskej schôdze:

1. Otvorenie a privítanie – predseda KF 54-01 /Dr. Kotek/

2. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie – členovia Háber, Gerec, Gaál

3. Správa o činnosti KF za volebné obdobie 2015 až 2018 – je zaslaná spolu s pozvánkou, pripomienky a doplnky k správe si treba pripraviť vopred

4. Správa o hospodárení KF za volebné obdobie 2015 až 2018 – stav pokladne za jednotlivé roky bude prednesený na schôdzi

5. Správa Revíznej komisie KF – bude prednesená na schôdzi

6. Návrh na predsedu KF a členov výboru KF  - návrh pripravil súčasný výbor KF 54-01, v prípade pripomienok treba si pripraviť návrh na doplnenie výboru     

       Predseda – Kotek

       Podpredseda – Gerec

       Tajomník   - Marenčík

       Hospodár – Lehocký

       Členovia – Gaál, Háber, Kostecká?   

7. Návrh na predsedu ZKF a členov výboru ZKF – predseda – Baliga  /navrhuje doterajší výbor KF 54-01/

                                                                           Členovia – Marenčík, Kotek, Lehocký

8. Návrh na predsedu ZSF a členov Rady ZSF -  predseda – RNDr. Pavol Lazar  /návrh KF 54-01/

                                                                Členovia – Baliga, Ovšonka

9. Návrh na delegáta 2. Snemu ZKF VsR – Marenčík, Kotek, Lehocký

10. Návrh na delegáta 2. Snemu ZSF – Marenčík, Kotek

11. Návrh na zmenu Stanov ZSF – Stanovy ZSF sa nájdu na internete na Stránke ZSF, v časti Základné dokumenty. V prípade návrhov na zmeny, treba si pripraviť vopred v písomnej forme.

12. Návrh plánu práce KF na rok 2019 – je zaslaný spolu s pozvánku

13. Diskusia  

14. Správa mandátovej komisie  

15. Voľby – zápis z priebehu VČS a z volieb

16. Prestávka – nebude

17. Správa volebnej komisie – bude zápis

18. Návrh návrhovej komisie na uznesenie

19. Ukončenie

  

Predkladá: Výbor KF 54-01 Košice, 10.2.2019

Správa o činnosti KF 54-01 Košice za roky 2015- 2018

        Výbor klubu filatelistov 54-01 sa stretával v hodnotenom období podľa plánu výborových schôdzí, prípadne  podľa aktuálnej potreby.  Výbor sa stretával počas výmenných schôdzok v budove ŽSR na Hlavnej železničnej stanici v Košiciach.   Na výborových schôdzach bola pozornosť venovaná klubovému životu a hlavne organizačným prípravám na plánované akcie a podujatia v jednotlivých rokoch minulého funkčného obdobia. K 31.12.2018 mal KF 54-01  25 platiacich členov, avšak rok 2019 začíname s 22 platiacimi členmi. Úbytok členov je spôsobený odhlásením troch členov z rôznych dôvodov.

  

Výbor KF 54-01 Košice pracoval v rokoch 2015 až 2018 v tomto zložení:

PhDr. Tichomír Kotek – predseda klubu

Prof. MVDr. Imrich Maraček, DrSc. – podpredseda klubu

Ing. Ján Marenčík – tajomník klubu

Ing. Peter Lehocký – hospodár klubu

Gaál Viliam – člen výboru

 

Zapojenie členov klubu do funkcií v rozličných filatelistických organizáciách

Združenie klubov filatelistov Východoslovenského regiónu Košice

Ing. Ján Marenčík – člen výboru ZKF VsR

Ing. Peter Lehocký – revízor ZKF VsR

Zväz slovenských filatelistov Bratislava

Ing. Miroslav Gerec – predseda Komisie slovenskej známky ZSF

Slovenská filatelistická akadémia Košice

Ing. Ján Marenčík - podpredseda

Hubert Dobál – tajomník

PhDr. Tichomír Kotek – revízor

Spolok sv. Gabriela

Hubert Dobál – predseda

Spolok košických filatelistov

Hubert Dobál – predseda

Ing. Peter Lehocký - tajomník

Z aktivít klubu filatelistov 54-01 v hodnotenom období uvádzame:

    Výstavná činnosť:

V roku 2015 až 2018 sme mali 2 aktívnych vystavovateľov.

       Členom nášho klubu je jeden  z najlepších vystavovateľov na Slovensku a to MUDr. Juraj Pálka, ktorý sa v sledovanom období zúčastnil svojimi exponátmi niekoľkých významných filatelistických výstav.

       Exponát „Uhorsko – predznámkové obdobie“ získal ohodnotenie na veľkú zlatú medailu na dvoch výstavách – LONDON  2015 (FEP)Singapore 2015 (FIP). To je doteraz najväčší úspech Slovenskej filatelie v oblasti výstavníckej činnosti, pretože doteraz žiadnemu slovenskému vystavovateľovi neboli udelené na svetových výstavách (FIP) tri veľké zlaté medaily.

         V roku 2016 s exponátom „Provizórne listové zásielky na Slovensku 1945-1946“ na 2. Česko-slovenskej výstave v Žďári nad Sázavou získal zlatú medailu, s týmto exponátom získal na výstave FIP ISRAEL 2018 veľkú striebornú medailu.

         Na svetovej výstave PRAGA 2018 bol exponát „Uhorsko – predznámkové obdobie“ pozvaný do Čestného dvora FIP ako jediný celý exponát. Tento exponát bol tiež vystavený spolu s exponátom „Provizórne listové zásielky na Slovensku 1945-1946“ na výstave SALON 2018 Bratislava pri príležitosti 100 rokov Československa.

Druhým našim vystavovateľom v hodnotenom období bol Ing. Miroslav Gerec, ktorý svojim exponátom „Poštový listok Bratislava 4 Sk“ sa zúčastnil viacero propagačných výstav. Na výstave k výročiu 100 rokov československej poštovej známky „SALON 2018 Bratislava“ vystavoval exponát „Slovenská pošta 1993“.

 

           Ďalším našim skúseným a úspešným vystavovateľom bol Dušan Evinic, ktorý naposledy vystavoval na výstave Galafila 2014, Galanta. Dňa 15. júna 2015 po dlhej a ťažkej chorobe navždy odišiel z radov košických filatelistov.

 

     Publikačná a propagačná činnosť:

Už tradične KF 54-01 pripravoval  každoročne zborník „Košice vo filatelii“ v ktorom členovia klubu uverejňujú rad zaujímavých článkov, tento zborník je kladne prijímaný slovenskými filatelistami a tak značná časť nákladu sa posiela každoročne čitateľom na Slovensku. V sledovanom období sme vydali nasledovné čísla:

Košice vo filatelii č. 26 – 72 strán, náklad 150 kusov

Košice vo filatelii č. 27 – 72 strán, náklad 150 kusov

Košice vo filatelii č. 28 – 40 strán, náklad 150 kusov

Košice vo filatelii č. 29 – 72 strán, náklad 140 kusov

Všetky zborníky boli vydané s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.

         Zberatelia perfinov na Slovensku pracujú pod patronátom KF 54-01 už viac ako 20 rokov, vydávajú svojho spravodajcu Perfiny spolu s priateľmi z Českej republiky. Ročne členovia nášho klubu Dr. Tichomír Kotek,  Ing. Ján Marenčík a Peter Háber pripravujú dve čísla tohto periodika, kde na 48 stránkach informujú zberateľov perfinov o nových objavov v tejto oblasti a približujú činnosť jednotlivých firiem na Slovensku, ktoré v minulosti na svojej korešpondencii používali „dierkované“ známky. Zberatelia perfinov z KF 54-01 udržujú úzke kontakty so zberateľmi podobného zamerania z Českej republiky a Maďarska.       

       Predsedom Komisie slovenskej poštovej známky ZSF je člen nášho klubu Ing. Miroslav Gerec, ktorý je v súčasnosti najaktívnejším filatelistom, ktorý sa zaoberá štúdiom nových slovenských známok. Svoje poznatky si nenecháva pre seba, ale publikuje všetky nové informácie na filatelistických internetových stránkach a v rôznych filatelistických periodikách.  Je spoluautorom najnovšieho Katalógu poštových známok Slovensko 1993 – 2017.  

         V propagačnej činnosti v sledovanom období člen nášho klubu Viliam Gaál zabezpečil rôzne neoficiálne prítlače na poštové lístky a obálky a pamätné listy k rôznym športovým, kultúrnym a filatelistickým podujatím vrátane filatelistických výstav. Taktiež je autorom niekoľkých poštových príležitostných pečiatok, nielen k filatelistickým podujatiam. Graficky pripravuje všetky výstavné katalógy výstav a zborníky ktoré klub vydáva.

     Výstavy a semináre

Klub filatelistov 54-01 v období rokov 2015 až 2018 usporiadal a zorganizoval nasledovné podujatia:

„Propagačná filatelistická výstava pri príležitosti Dňa mesta Košice 2015“ - akcia sa konala v dňoch 4. mája až 12. mája 2015 v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Používala sa príležitostná poštová pečiatka k výstave a výstavný kašet.

Seminár a propagačná filatelistická výstavka ku Dňu mesta Košice 2016 pri príležitosti „Košice európske mesto športu 2016“ - akcia sa konala 5. mája 2016 v Športovom gymnáziu Košice, Trieda SNP 104. Seminár sa konal v prednáškovej sále Športového gymnázia  5. mája 2016 od 14,30 hod.,  používala sa príležitostná poštová pečiatka k výstave a výstavný kašet, k výstave bol vydaný zborník prednášok. V rámci seminára odzneli podľa programu tri odborné prednášky. Po odborných prednáškach si účastníci seminára pozreli Sieň športových tradícií a olympionizmu, ktorá je umiestnená v priestoroch ŠG.   

 Propagačná výstava  100 rokov Československa v poštovej známke“ – výstavu usporiadalo vo svojich priestoroch Slovenské technické múzeum v Košiciach, klub filatelistov 54-01 Košice,  Český spolok v Košiciach a České centrum v Bratislave. Texty a ostatné materiály za náš klub pripravoval Dr. Tichomír Kotek, predseda klubu a Ing. Ján Marenčík, tajomník. Úpravu pripravených materiálov v STM vykonala Ing. Jana Ďuricová Žakarovská a Mgr. Ján Melich. Výstava bola slávnostne zahájená 25. októbra 2018 za účasti približne 100 návštevníkov a za účasti médií.

 

Už tradične sme každým rokom usporiadali „Regionálne oslavy dňa poštovej známky a filatelie“ v priestoroch STM v Košiciach, ktoré nám vychádza pri organizovaní podujatí v ústrety. Podujatie sa každoročne koná v decembri a pri tejto príležitosti sa vydáva zborník Košice vo filatelii, prípadne je k podujatiu vydaná príležitostná poštová pečiatka.

Spolupráca s partnerskými organizáciami

      Už 40 ročná spolupráca s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie Košice, pokračovala i v rokoch 2015 až 2018. V hodnotených rokoch v rámci spolupráce s UVLF v Košiciach sa angažovali prof. MVDr. Imrich Maraček, DrSc. a doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD. z členov nášho klubu.

       Naďalej sa rozvíjala spolupráca s Olympijským klubom Košice, s ktorým často spolupracujeme pri príprave propagačných filatelistických výstav so športovou tematikou.   Aktívne s nami spolupracuje MUDr. Marián Kafka.

     Tradičná je spolupráca s Maratónskym klubom Košice. Každoročne klub filatelistov vydal v rámci propagácie MMM poštový lístok s prítlačou, obálku s prítlačou a pamätný list a člen nášho klubu pán Viliam Gaál navrhol príležitostnú poštovú pečiatku.

       Spolupráca so Štátnou vedeckou knižnicou sa realizovala i v sledovanom období. Aktívne s naším klubom spolupracuje Mgr. Daniela Slezáková.

        Dlhoročne spolupracujeme so Slovenským technickým múzeom, kde v jeho priestoroch každoročne organizuje podujatie ku „Dňu poštovej známky a filatelie“, taktiež niektoré filatelistické výstavy a semináre. Dlhoročne nás podporuje generálny riaditeľ technického múzea Ing. Eugen Labanič, veľmi dobrá je spolupráca je s Mgr. Jánom Melichom, námestníkom GR.

 

Dlhoročná je spolupráce s Klubom košických filatelistov, ktorý organizuje každú nedeľu klubové filatelistické schôdzky, na ktorých sa zúčastňujeme. Aj pre našich členov Spolok zabezpečuje novinky slovenských poštových známok, výbery známok a taktiež zapožičiavanie filatelistických katalógov.

 

    Členská základňa

     Počty členov v jednotlivých rokoch v sledovanom období boli pomerne stabilné.

Počty členov za roky 2015 až 2018 boli nasledovné:

2015 – 29 členov

2016 – 29 členov

2017 – 25 členov

2018 – 25 členov

         

                         Ing. Ján Marenčík                                                         PhDr. Tichomír Kotek

                         tajomník KF 54-01                                                           predseda KF 54-01

Klub filatelistov 54-01 v Košiciach

  

Plán práce Klubu filatelistov 54-01 Košice na rok 2019

  

1.          Vydať v spolupráci s partnerskými organizáciami klubu ako každoročne zborník „Košice vo filatelii č. 30“. Termín vydania k 20.11.2019. Predpokladáme  s podporou ZSF dotáciu 400 € od Ministerstva dopravy a  výstavby SR.

2.          Zorganizovať v decembri „Regionálne oslavy Dňa poštovej známky a filatelie 2019“ v priestoroch STM v Košiciach. Predpokladáme na zorganizovanie podujatia dotáciu 200 € od Ministerstva dopravy a výstavby v rámci Národného programu aktívneho starnutia.

3.          Výročnú členskú schôdzu zorganizovať podľa programu do konca marca 2019.

4.          Zúčastňovať sa súťažných filatelistických výstav.

5.          Prispievať do odborných filatelistických periodík vrátane zahraničných.

6.          Spolupracovať s partnerskými organizáciami klubu v Košiciach, Slovenskou filatelistickou akadémiou Košice a Spolkom košických filatelistov.

7.          Rozšíriť členskú základňu klubu o nových členov.

8.          ískavať sponzorov na finančné a materiálne zabezpečenie činnosti klubu.

  

Košice, január 2019

Výbor KF 54-01 Košice 

 

Návrat hore