Spolok košických filatelistov

občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR zo dňa 3.11.1992 pod číslom VVS/1-900/90-6719

Dátum poslednej aktualizácie: 05. 06. 2022

Skok na Stanovy SKFStretnutia SKF - detailnú informáciu nájdete v záložke "Zberateľské podujatia" 

UZNESENIE

členskej schôdze Spolku košických filatelistov z 29.5.2022

Členská schôdza schvaľuje:

1. Správu o činnosti Spolku za obdobie rokov 2020 – 2021

2. Správu o hospodárení Spolku za obdobie 2020 – 2021

3. Správu revíznej komisie o hospodárení Spolku za uvedené obdobie

4. Od 1.1. 2023 výšku členského na 15.-  € ročne

5. Výbor SKF v zložení:

Attila Boris, Peter Lehocký, Michal Blaško, Vladimír Lacko, Juraj Debnár

Predseda revíznej komisie: Igor Rybovič

       

V Košiciach dňa 29. mája 2022

                                                      Ing. Peter Lehocký, tajomník SKF

 

 

UZNESENIE

                          z výborovej schôdze Spolku košických filatelistov konanej dňa 29. mája 2022 

Na základe schválenia výročnou členskou schôdzou zo dňa 29. mája 2022 boli rozdelené funkcie vo výbore SKF na obdobie 2022 – 2023 nasledovne:

-        predseda: Attila Boris

-        tajomník: Ing. Peter Lehocký

-        hospodár: doc. RNDr. Michal Blaško, PhD.

-        správca novinkovej služby: Vladimír Lacko

-        člen výboru: Juraj Debnár

Predseda revíznej komisie: Igor Rybovič

       

V Košiciach dňa 29. mája 2022

                                                      Ing. Peter Lehocký, tajomník SKF

 

Správa o činnosti Spolku košických filatelistov za obdobie 2020 - 21

  

Vážení kolegovia filatelisti,

ťažiskom činnosti Spolku košických filatelistov je pravidelné organizovanie výmenných schôdzí, čo si vyžaduje nemalé úsilie celého výboru. Sme povďační vedeniu košickej železničnej stanice, ako aj náčelníkovi stanice, ktorí nám vychádzajú v ústrety pri prenajímaní  zasadačky za priaznivých finančných podmienok. Bližšie o tom bude informovať hospodár spolku.

Vieme, že  v organizovanej filatelii aj individuálnej filatelii nie je veľmi priaznivá situácia. K dnešnému dňu je počet členov Spolku  košických filatelistov  70. 

Podstatnú časť našej činnosti tvoria výmenné schôdze, ktoré sú konané pravidelne každú nedeľu okrem termínov konania výmenných búrz  na Jedlíkovej  ulici.  Žiaľ tentoraz sme museli naše výmenné schôdzky  skoro na viac ako rok  prerušiť. Nakoľko tu boli obmedzujúce opatrenia kvôli Corona vírusu.

Spolok musí vynaložiť dosť úsilia, aby zaistil novinkovú službu slovenských aj českých známok, ako aj ich distribúciu členom. Preto chceme  poďakovať p. Lackovi za zabezpečovanie slovenských známok a p. Rybovičovi za zabezpečenie českých známok pre našich členov. Okrem toho sa chcem poďakovať novinkárom  a to  p. Debnárovi a p. Blaškovi. Tohto roku sme sa podieľali na usporiadaní osláv 150. výročia košicko - bohumínskej železnice, spolu so slovenskou poštou a vedením železnice.

Pre členov spolku máme k dispozícii  katalógy, ktoré si môžu požičiavať. Kúpa nových aktuálnych katalógov je uskutočňovaná podľa požiadaviek členov spolku, ale hlavne podľa jeho finančných možnosti. 

Zhodnotenie finančnej situácie a hospodárenie spolku je  podrobnejšie rozobrané v Správe o hospodárení ako aj správe revíznej komisie, s ktorými Vás oboznámia hospodár spolku a predseda revíznej komisie. Vzhľadom na skutočnosť, že členovia výboru sú za svoju prácu finančne odmeňovaní, musí výbor v zmysle platných zákonov predkladať Sociálnej poisťovní výkazy poistného a príspevkov do jednotlivých fondov.

V Košiciach  dňa 29. 5 2022      

 Ing. Peter Lehocký, tajomník SKF

 

 

Správa o hospodárení Spolku košických  filatelistov

 za roky 2020 - 2021

  

Stav finančnej hotovosti k 1. 1. 2020:                                                                             738,65

 

Príjmy:

·     Členské a príspevok novinkárov (28,00  + 736,00 )                                                 764,00  

·     Predaj noviniek (16 255,76 + 11 602,66)                                                                27 858,42 

·     Poskytovanie služieb (vstupné, stoly, požičovné katalógov): (279,00 + 202,00)               481,00

·     Ostatné príjmy                                                                                                              0,15 €

                                                                                                                            ––––----------------

 Spolu príjmy:  (16 562,91 + 12 540,66)                                                                      29 103,57

  

Výdavky:

·     Nákup noviniek (15 095,30 + 10 491,55)                                                                25 586,85  

·     Mzdy, odvod dane, sociálna poisťovňa

        (usporiad. služba, hospodár, tajomník): (670,82 + 857,05)                                         1 527,87 

·     Prenájom miestnosti  (750,00 + 750,00)                                                                   1 500,00 

·     Ostatné výdavky (nákup materiálu – pokladničné potreby,

         prevádzková réžia - vedenie účtu v banke, poštovné  a pod.): (80,69 + 132,64)             213,33 

                                                                                                                            –––-–---------------

Spolu výdavky:  (16 596,81 + 12 231,24)                                                                    28 828,05 

 

Stav finančnej hotovosti k 31.12.2021:                                                                         1014,17 €

 

K 31.12.2019 Spolok vlastní 38 katalógov.

 

V Košiciach dňa 29. mája 2022

               doc. RNDr. Michal Blaško, PhD., hospodár SKF

 

 

Správa revíznej komisie

Spolku košických filatelistov

 

Dňa 15.5.2022 bola vykonaná revízia hospodárenia Spolku košických filatelistov za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2021.

 Začiatočný stav peňažných prostriedkov k 1.1.2020 činil:   738,65 ,

 z toho  600,81 v pokladničnej hotovosti

          a 137,84 na bežnom účte

Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2021 činil:                 1014,17 ,

z toho 928,74 v pokladničnej hotovosti

        a 85,43 na bežnom účte.

V príjmoch sú zahrnuté: členské, nákup noviniek, vstupné, prenájom stolov, katalógov.

Vo výdavkoch sú zahrnuté: nákup materiálu, nákup tovaru, prenájom miestnosti, mzdy zamestnancov, platby do sociálneho fondu a prevádzková réžia.

Jednotlivé príjmové a výdavkové položky sú riadne dokladované a chronologicky zaznamenané v peňažnom denníku.

Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky.

                                                                                                       

                                                                                               Igor Rybovič, predseda revíznej komisie

 V Košiciach dňa 15.5.2022

 

 

S T A N O V Y

 Spolku košických filatelistov

Spolok košických filatelistov je otvoreným záujmovým občianskym združením filatelistov.

Článok 1

Názov združenia

Spolok košických filatelistov (ďalej SKF).

Článok 2

Sídlo

Sídlom SKF sú Košice.

Článok 3

Ciele činnosti

Cieľom činnosti je všestranná pomoc pri rozvíjaní záujmov zberateľov poštových známok, celistvostí, celín, pečiatok a ďalších predmetov filatelistického záujmu, pomoc členom pri tvorbe zbierok a exponátov, zabezpečenie novinkovej služby, vypožičiavanie katalógov poštových známok, organizovanie výstav, aukcií, prednášok, zabezpečenie činnosti krúžkov mladých filatelistov a propagácia filatelie.

Článok 4

Členovia

1. Členom SKF môže byť osoba staršia ako 18 rokov. Členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky dňom zaplatenia členského príspevku. Dokladom o členstve je platný členský preukaz.

2. Osoba mladšia ako 18 rokov, ale staršia ako 8 rokov môže byť členom SKF na základe registrácie v krúžku mladých filatelistov. Svoje práva uplatňuje prostredníctvom vedúceho krúžku mladých filatelistov.

3. Členstvo zanikne vystúpením člena, zrušením členstva alebo úmrtím člena.

4. Všetci členovia majú rovnaké práva a povinnosti.

5. Člen má právo:

a) voliť a byť volený do výboru SKF, navrhovať kandidátov a vyjadrovať sa k návrhom;

b) zúčastňovať sa podľa svojich záujmov činnosti SKF;

c) byť informovaný o činnosti SKF vrátane jeho hospodárenia;

d) obracať sa s podnetmi, návrhmi a sťažnosťami na výbor SKF.

6. Člen je povinný:

a) riadiť sa Stanovami SKF;

b) zodpovedne vykonávať funkcie, ktoré dobrovoľne alebo zmluvne prijal a zodpovedať sa zo svojej činnosti;

c) platiť riadne členské príspevky;

d) dodržiavať podmienky všetkých služieb pre členov, pokiaľ je ich účastníkom.

7. Člena SKF, ktorý porušil Stanovy, môže výbor napomenúť, odvolať z funkcie alebo zrušiť jeho členstvo. Proti rozhodnutiu výboru je prípustné odvolanie k najvyššiemu orgánu SKF - výročnej členskej schôdzi alebo k príslušnému súdu.

Článok 5

Zásady činnosti

Činnosť SKF je založená na zásadách:

1. Dobrovoľnosti vstupu a vystúpenia zo SKF.

2. Voľby všetkých funkcionárov SKF v zásade z viacerých kandidátov.

3. Zodpovednosti všetkých funkcionárov SKF tým, ktorí ich zvolili.

Článok 6

Organizačná štruktúra

1. Najvyšším orgánom SKF je výročná členská schôdza. Zvoláva ju výbor spravidla raz za rok.

2. Výročná členská schôdza:

a) volí výbor SKF, ktorý v období medzi výročnými členskými schôdzami riadi SKF, prijíma nových členov, zriaďuje krúžky mladých filatelistov a schvaľuje ich vedúcich;

b) určuje výšku členského príspevku SKF a spôsob jeho použitia;

c) prerokúva a schvaľuje správu výboru za uplynulé obdobie, rozpočet a hospodárenie SKF;

d) kontroluje prácu výboru SKF;

e) rozhoduje o zániku, rozdelení alebo zlúčení SKF s iným spolkom alebo klubom filatelistov;

f) rozhoduje o použití vlastného majetku;

g) volí revíznu komisiu.

3. Výbor SKF

Výbor SKF volí predsedu, tajomníka a hospodára, ktorých oprávňuje konať v mene SKF.

Článok 7

Revízne orgány

1. Revízna komisia vykonáva revíziu finančnej a hospodárskej činnosti najmenej raz za rok a prešetruje sťažnosti v rozsahu im vymedzenej pôsobnosti.

2. Revízna komisia o svojej činnosti informuje výročnú členskú schôdzu, ktorej predkladá aj svoje zistenia, návrhy a odporúčania.

3. Revízna komisia volí zo svojho stredu predsedu.

4. Vo svojej činnosti sa revízna komisia riadi Stanovami SKF, smernicami pre revíznu činnosť a platným právnymi predpismi.

Článok 8

Majetok a zásady hospodárenia

1. Príjmy tvoria najmä:

a) členské príspevky;

b) vstupné na výmenné schôdze;

c) poplatky za stoly na výmenných schôdzach;

d) výpožičné katalógov poštových známok;

e) dary.

2. Majetok SKF tvoria všetky nehnuteľné a hnuteľné veci, ako aj finančné prostriedky.

3. Za správu majetku a za hospodárenie zodpovedá výbor SKF v rámci svojej pôsobnosti. Riadi sa právnymi predspismi, ktoré pre túto oblasť platia.

Článok 9

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. SKF je právnickou osobou podľa príslušných právnych predpisov.

2. Pre platnosť písomného právneho úkonu vykonaného v mene SKF sa vyžadujú podpisy najmenej dvoch oprávnených osôb. Pri podpise sa uvádza funkcia, ktorá k rokovaniu oprávňuje.

3. Stanovy SKF nadobúdajú platnosť a účinnosť schválením zakladajúcou schôdzou a registráciou MV SR.

Dátum registrácie stanov na MV SR: 3. 11. 1992 

Návrat hore